Uchovnenie

ČLÁNOK 6

CHOV A CHOVNÍ JEDINCI

6.1 Chovom podľa tohto poriadku rozumieme cieľavedomú plemenitbu, na ktorú sa môžu použiť len jedince spĺňajúce podmienky chovnosti v rámci Bulldog a mops klubu a v prípade zahraničného krytia chovateľského klubu príslušnej krajiny. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

6.2 K plemenitbe možno použiť iba jedincov s preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú podmienky pre chov stanovené chovateľskými poriadkami jednotlivých klubov členských krajín FCI.

6.3 Pri zahraničnom krytí nesie plne zodpovednosť za to, že je na krytie využitý krycí pes, ktorý spĺňa podmienky chovnosti v krajine, kde je zapísaný do plemennej knihy FCI, výlučne majiteľ chovnej sučky.

6.4 Do chovu nemôžu byť využité neštandardné jedince.

6.5 Podmienka pre udelenie chovnosti je absolvovať klubom organizovanú výstavu od 12 mesiacov veku so známkou výborná alebo veľmi dobrá.

6.6 Minimálny vek sučky v chove pri krytí je dovŕšenie 15 mesiacov.

6.7 Minimálny vek psa v chove pri krytí je dovŕšenie 12 mesiacov.

6.8 Maximálny vek sučky v chove pri krytí je do dovŕšenia 8 rokov, maximálny vek psa pri krytí je neobmedzený.

6.9 Chovateľ je povinný do 10 dní po pôrode nahlásiť poradcovi chovu vrh šteniat.

(výňatok z chovateľského poriadku. Celé znenie nájdete tiež na našej stránke klub_predpisy klubu).

Poplatok za zaradenie do chovných jedincov je 20 €.

Poplatok sa hradí priamo na mieste na výstave alebo na účet v prípade zasielania rodokmeňa poštou na potvrdenie. Do poznámky prosím zadať meno majiteľa a jedinca a potvrdenie o úhrade priložiť s PP.