Stanovy klubu

Stanovy klubu1. NÁZOV, SÍDLO, PÔSOBNOSŤ

1.1 NÁZOV: BULLDOG A MOPS KLUB

1.2 SÍDLO: Hraničiarska 18/A, Bratislava 85110

1.3 PÔSOBNOSŤ: Územie Slovenskej republiky, v rámci ktorej má BULLDOG A MOPS KLUB (ďalej uvádzaný aj ako "klub") na základe poverenia Slovenskej kynologickej jednoty právo viesť plemennú knihu pre plemená Bulldog, Francúzsky buldoček a Mops, alebo môže vedením plemennej knihy a vydávaním preukazov pôvodu poveriť určitú kynologickú organizáciu.

1.4 ŠTATUTÁR BULLDOG A MOPS KLUBU: Prezident klubu oprávnený konať samostatne v mene klubu

2. CIELE A POSLANIE KLUBU

2.1 Starať sa o rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov najmä plemien Bulldog, Francúzsky buldoček a Mops,.

2.2 Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu vôbec.

2.3 Presadzovať vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich členov voči orgánom a organizáciám pôsobiacich na príslušnom území.

2.4 Zabezpečovať organizovanie chovateľských akcií, výstav najmä pre plemená Bulldog, Francúzsky buldoček a Mops, kynologické podujatia a zabezpečovať účasť svojich členov na kynologických akciách rôzneho druhu a stupňa.

2.5 Dosiahnuť vytýčené ciele a poslanie spolupracovať s ostatnými kynologickými klubmi SKJ.

3. ČLENSTVO

3.1 Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o činnosť v klube. Za asociovaného člena prijíma prezídium klubu. Za riadneho člena prijíma členská alebo výročná členská schôdza klubu. V prípade odmietnutia prijatia za asociovaného člena má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú alebo výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstvo v nasledujúcom kalendárnom roku. Prihláška za asociovaného alebo riadneho člena klubu musí byť v písomnej forme.

3.2 Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.

3.3. RIADNE ČLENSTVO

3.3.1 Riadnym členom sa môže stať asociovaný člen, ktorý si podá písomnú prihlášku.

3.3.2 Riadnymi členmi sú tí členovia BULLDOG A MOPS KLUBU, ktorí sa nimi stali do 19. 4. 2019

3.3.3 Riadnym členom sa od 19. 4. 2019 môže stať len asociovaný člen po troch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:

· Každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom BULLDOG A MOPS KLUBOM

· Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku BULLDOG A MOPS KLUBU

· Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.

· Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou alebo prezídiom klubu

· Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

3.4 ASOCIOVANÉ ČLENSTVO

3.4.1 Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá písomnú prihlášku.

3.4.2 O prijatí za asociovaného člena rozhoduje prezídium BULLDOG A MOPS KLUBU. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú alebo výročnú členskú schôdzu BULLDOG A MOPS KLUBU.

3.4.3 Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.

3.4.4 Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať.

3.4.5 Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena Bulldog, Francúzsky buldoček a Mops.

3.4.6 Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou, alebo prezídiom klubu.

3.4.7 Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

3.4.8 Po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, rozhoduje o riadnom členstve členská alebo výročná členská schôdza BULLDOG A MOPS KLUBU.

3.5. ČESTNÉ ČLENSTVO

3.5.1 Členská alebo výročná členská schôdza klubu môže tých členov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub alebo o chov a výcvik plemena, navrhnúť za čestných členov. Návrh musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia a majú postavenie riadnych členov.

3.6. ČLENSTVO V KLUBE ZANIKÁ

3.6.1 Dobrovoľným písomným odhlásením

3.6.2 Nezaplatením členského príspevku do 31. januára bežného roka.

3.6.3 Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje prezídium klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú alebo výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

3.6.4 Vyslovením nedôvery štyrmi z piatich členov prezídia. Člen, ktorému bola vyslovená nedôvera má právo sa do 15 dní odvolať na členskú alebo výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. V dôsledku nedôvery, vyslovenej nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, členstvo k tomuto dňu zaniká.

3.6.5 Úmrtím

3.6.6 V prípade zániku riadneho členstva na základe bodu 3.6.1 alebo 3.6.2, ak sa bývalý riadny člen opätovne rozhodne stať riadnym členom BULLDOG A MOPS KLUBU do jedného kalendárneho roka, o jeho prijatí za riadneho člena rozhoduje členská alebo výročná členská schôdza klubu. V prípade ak sa nerozhodne o znovuprijatí za riadneho člena, alebo v prípade uplynutia doby dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou trojročnou čakacou dobou.

3.6.7 V prípade zániku asociovaného členstva na základe bodu 3.6.1 alebo 3.6.2, ak sa bývalý asociovaný člen opätovne rozhodne stať sa členom BULLDOG A MOPS KLUBU, môže požiadať členskú alebo výročnú členskú schôdzu klubu o akceptovanie asociovaného členstva bez prerušenia."

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV BULLDOG A MOPS KLUBU

4.1 PRÁVA RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV

1. Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov klubu

2. Predkladať návrhy v odborných otázkach

3. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu

4. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu

5. Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu

4.2 PRÁVA ASOCIOVANÝCH ČLENOV

1. Predkladať návrhy v odborných otázkach

2. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu

3. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu

4. Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu

4.3 POVINNOSTI ČLENOV

1. Včas zaplatiť členský príspevok

2. Dodržiavať stanovy klubu a strešnej kynologickej organizácie (ÚKK a SKJ)

3. Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu a strešnej kynologickej organizácie (ÚKK a SKJ)

4. V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu.

5. ORGÁNY KLUBU

1. Výročná členská schôdza klubu

2. Členská schôdza klubu

3. Prezídium klubu

4. Dozorná rada

5.1 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU

1. Výročná členská schôdza klubu sa zvoláva pravidelne raz za štyri roky a je tvorená všetkými prítomnými členmi BULLDOG A MOPS KLUBU. Prezídium rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna výročná členská schôdza klubu sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 60% riadnych a čestných členov klubu.

2. Návrhy na výročnú členskú schôdzu klubu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze klubu sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

3. Hlasovacie právo majú iba riadni a čestní členovia klubu.

4. Výročnú členskú schôdzu klubu riadi prezident alebo ním poverená osoba podľa jeho pokynov.

5. Výročná členská schôdza klubu je schopná uznášania sa za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu.

6. Výročná členská schôdza klubu rozhoduje v rámci hlasovania nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

7. Hlasovacie právo majú iba riadni a čestní členovia klubu.

8. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze klubu patrí:

A) Prerokovávať a schvaľovať výročnú správu prezídia klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu činnosti.

B) Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu.

C) Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov klubu.

D) Schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov klubu.

E) Voliť 5 členné prezídium a trojčlennú dozornú radu.

F) Prijímať riadnych a čestných členov klubu

G) Má vo svojej kompetencii právo schvaľovať nové stanovy, prípadne ich zmeny a doplnky.

H) Uznášať sa o zániku klubu, kedy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých riadnych a čestných členov klubu.

5.2 ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU

1. Členskú schôdzu klubu zvoláva prezídium podľa potreby členov alebo ak o to požiada písomne aspoň 30% riadnych a čestných členov klubu a je tvorená všetkými prítomnými členmi BULLDOG A MOPS KLUBU.

2. Členská schôdza klubu rozhoduje o prijatí asociovaných členov za riadnych členov klubu, o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu za asociovaných členov klubu a o vylúčení z klubu.

3. Návrhy na členskú schôdzu klubu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze klubu sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

4. Členskú schôdzu klubu riadi prezident alebo ním poverená osoba podľa jeho pokynov.

5. Hlasovacie právo majú iba riadni a čestní členovia klubu.

6. Členská schôdza klubu je schopná uznášania sa za akéhokoľvek počtu členov klubu.

7. Členská schôdza klubu rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi klubu.

8. Členská schôdza klubu rozhoduje v rámci hlasovania nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

9. Členská schôdza klubu môže odvolávať a voliť jednotlivých členov prezídia klubu a dozornej rady klubu, pokiaľ sa vzdajú funkcie alebo ich členstvo v klube s konečnou platnosťou zaniklo. Členovia prezídia a dozornej rady klubu zvolení členskou schôdzou klubu svoju činnosť vykonávajú do najbližšej výročnej členskej schôdze, kedy sa budú konať riadne voľby.

5.3 PREZÍDIUM KLUBU

1. Štatutárnym zástupcom je prezident klubu oprávnený konať samostatne v mene klubu. Členovia prezídia klubu sú volení na výročnej členskej schôdzi klubu.

Prezídium klubu riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Má päť členov v zložení: prezident, viceprezident a traja členovia klubu, ktorý môže byť poverený vykonávaním určitej konkrétnej funkcie.

2. Prezídium klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x do roka. Schôdze zvoláva prezident klubu najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. Prezídium klubu je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica.

3. Prezídium klubu rozhoduje v rámci hlasovania nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov

4. V neodkladných veciach môže prezident klubu opatrením nahradiť rozhodnutie prezídia klubu. Avšak takéto opatrenia musí dodatočne schváliť prezídium klubu.

5. Do pôsobnosti prezídia klubu patrí:

A) Uskutočňovať poslanie klubu.

B) Rozhoduje o návrhoch na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladá prípadné odvolania členskej schôdzi klubu alebo výročnej členskej schôdzi klubu.

C) Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie výročnej členskej schôdze klubu.

D) Pripravovať a zvolávať výročnú členskú schôdzu klubu.

E) Plánovať činnosť klubu a navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru jednotlivých plemien psov.

F) Menovať členov organizačných výborov klubových akcií.

G) Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam.

H) Pripravovať návrh plánu činnosti.

5.4 DOZORNÁ RADA KLUBU

1. Dozorná rada klubu je 3 členná a jej členovia sú volení na výročnej členskej schôdzi klubu.

2. Predsedu dozornej rady si zvolia členovia dozornej rady klubu z členov dozornej rady klubu.

4. Právomoci dozornej rady:

A) Kontrolovať hospodárenie klubu.

B) Kontrolovať dodržiavanie stanov klubu a chovateľského poriadku klubu jednotlivými členmi klubu. Rovnako kontrolovať dodržiavanie stanov SKJ, chovateľského poriadku SKJ, zápisného poriadku SKJ, stanov UKK, smerníc SKJ a UKK jednotlivými členmi klubu.

C) Podávať prezídiu klubu návrhy na odvolanie členov klubu.

6. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA

6.1 Prezídium klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny a eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto hodnotí.

6.2 Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je prezídium klubu. Proti rozhodnutiu prezídia klubu sa člen môže odvolať na členskú schôdzu klubu.

7. HOSPODÁRENIE KLUBU

7.1 Majetok klubu slúži na zabezpečenie poslania a rozvoja klubu.

7.2 Príjmy klubu tvoria členské príspevky, dary, dotácie, granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia.

7.3 Hospodárenie a účtovanie klubu sa riadi v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9. ZÁNIK KLUBU

9.1 Klub zaniká:

- rozhodnutím výročnej členskej schôdze klubu o zániku klubu a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých riadnych a čestných členov klubu.

- právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu klubu o jeho rozpustení.

9.2. V prípade zániku klubu dobrovoľným rozpustením, vykoná sa likvidácia majetku klubu podľa všeobecne platných právnych predpisov SR.

9.3. Likvidáciu klubu vykoná osoba poverená prezídiom klubu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy SKJ, chovateľský poriadok SKJ, zápisný poriadok SKJ, stanovy UKK, smernice SKJ a UKK.

Stanovy BULLDOG A MOPS KLUBU boli prijaté na výročnej členskej schôdzi a platia od 19.04.2019.